سامانه دسترسی به فهرست معافیت های پارک علم و فناوری

قطعا برای دریافت هریک از معافیت ها نیاز است که شرکت ها با مدیریت پارک خود هماهنگ و در ارتباط باشند ولی قطعا مطالعه فایل های زیر برای شرکت ها مفید خواهد بود. این فایل ها کتاب های الکترونیکی قوانین است.